این مقاله روی رشد فولیکول و تاثیر آن بر باروری پرداخته است. درک الگوی رشد فولیکول تخمدان به عنوان یک گام مهم در نظر گرفته می­شود که منجر به توسعه تکنیک­هایی می­شود که باروری را در گوسفند به حداکثر می­رساند. مطالعات پیاپی از رشد فولیکول­ها به این درک منجر شده است که فولیکول­ها در یک الگوی موج مانند رشد می­کنند. در طول چرخه فحلی، دو تا چهار موج در هر چرخه دیده شده است. شواهدی وجود دارد که بزرگترین فولیکول(های) موج فولیکولی مانع از رشد فولیکول­های دیگر می­شود. با این حال، در برخی موارد این آشکار نیست زیرا امواج فولیکولی دیگر زمانی ظاهر می شوند که یک فولیکول بزرگ و سالم قبلی هنوز وجود دارد. رشد فولیکول‌ها را می‌توان با استفاده از گنادوتروپین‌های اگزوژن یا پروژستوژن‌ها دستکاری کرد.

نشان داده شده است که گنادوتروپین‌های اگزوژن یا پروژستوژن‌ها تعداد یا مشخصات سنی فولیکول‌های در حال رشد را تغییر می‌دهند. تخمک­ریزی فولیکول­ های مسن در گاو به وضوح اثر مضری بر باروری دارد، اما به نظر می رسد در گوسفند این مورد کمتر تاثیر گذار باشد. یافته‌های اخیر در سطح مولکولی نشان می‌دهد که پروتئین‌های مورفوژنتیک استخوان و گیرنده‌های آن‌ها به شدت در کنترل نرخ تخمک‌ریزی نقش دارند، اما درک کامل مکانیسم آن­ها هنوز توضیح داده نشده است. این امر رابطه یافته ­های مولکولی و فیزیولوژیکی را برای توسعه بهتر روش­هایی برای دستکاری رشد و تولید مثل فولیکول در گوسفند برجسته می کند.

دستکاری فرآیند تولید مثل، اغلب به دستکاری رشد فولیکولی متکی است و این مورد تمایل تحقیقاتی را برای درک بهتر الگوی رشد فولیکول تخمدان و به ویژه روابط بین فولیکول‌هایی که در تخمدان‌ها رشد می‌کنند، هدایت کرده است

0 0 votes
امتیاز به این محصول